תקנון מבצע נבחרת הכוכבים של מודיבודי

1.     מבוא

 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון נקבה ופונה לכל המינים
 • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינן לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
 • מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף האופנה.

2.     תקופת המבצע

 • תקופת המבצע הינה החל מיום 03.04.24 ועד ליום 14.04.243 (כולל), ובהתאם למפורט בתקנון זה ("תקופת המבצע").
 • חברת מודיבודי ישראל בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, בכל עת, באמצעות הודעה שתפרסם בחנויות החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה ו/או בכל דרך אחרת, ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד חברת מודיבודי ישראל בע"מ ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

3.     מתכונת המבצע

 • מהמבצע יוכלו להנות כל אשה ואיש
 • במהלך תקופת המבצע יתקיים באתר מודיבודי בכתובת https://modibodi.co.il  מבצע מיוחד ובו פריטים נבחרים יהיו בהנחה של 30%.
 • יצויין כי לכל הזמנה תתבקש עלות משלוח על סך 25 ש"ח אלא אם כן בעגלה יהיו פריטים בעלות 299₪ ומעלה, אז המשלוח יינתן ללא עלות.
 • המבצע יתקיים אך ורק באתר מודיבודי ישראל בעמוד (https://modibodi.co.il ) ולא בשום מקום אחר שבו נמכרים המוצרים של חברת מודיבודי ישראל בע"מ
 • ברכישת אחד מהמוצרים המשתתפים במבצע לא יהיה ניתן להחיל קופונים נוספים על סל הרכישה. 

4.     תנאי המבצע

 • לחברת מודיבודי ישראל בע"מ הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיקו ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או להאריך את תקופת המבצע, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש, וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.
 • המבצע הינו עד גמר המלאי או עד סיום תקופת המבצע, המוקדם מביניהם.
 • לא ניתן לממש כפל קופונים והטבות.
 • לרוכשות שזו להן רכישה ראשונה באתר מודיבודי תינתן אפשרות להחזיר או להחליף מוצר בודד שנפתחה אריזתו כל עוד לא עבר כביסה או שימוש והוא מוחזר באריזתו המקורית במצב חדש. 
  בכל רכישה נוספת ניתן להחזיר או להחליף פריטים סגורים בלבד.

החלפה או החזרה של הפריטים הינה בעלות 9.9 ש"ח
ניתן להחליף או להחזיר את הפריטים תוך 30 יום ממועד הרכישה.

5.    שונות

 • אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.
 • תקנון זה מגבש את מכלול הזכויות והחובות בנוגע למבצע. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל פה על ידי חברת מודיבודי ישראל בע"מ או מי מטעמה בקשר עם המבצע, ובכלל זה כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה, בכל אמצעי תקשורת, יגברו הוראות תקנון זה בלבד. 
 • למען הסר ספק יובהר כי חברת מודיבודי ישראל בע"מ או מי מטעמה לא יחויבו בכל מקרה על ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בעל פה או בכתב של עובדי חברת מודיבודי ישראל בע"מ או כל אחר מטעמה, וכן גם לא על ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים, אלא אך ורק על פי האמור במפורש בתקנון זה. 
 • חברת מודיבודי ישראל בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את המבצע כולו או חלק/ים ממנו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.