תקנון הנחות נובמבר


1.     מבוא

 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון נקבה ופונה לכל המינים
 • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינן לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
 • מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף האופנה.


2.     תקופת המבצע

 • תקופת המבצע הינה החל מיום 5.11.23 ועד ליום 30.11.23 (כולל), ובהתאם למפורט בתקנון זה ("תקופת המבצע").
 • חברת מודיבודי ישראל בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, בכל עת, באמצעות הודעה שתפרסם בחנויות החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה ו/או בכל דרך אחרת, ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד חברת מודיבודי ישראל בע"מ ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

3.     מתכונת המבצע

 • מהמבצע יוכלו להנות כל אשה ואיש
 • במהלך תקופת המבצע יתקיים באתר מודיבודי בכתובת www.modibodi.co.il מבצע מיוחד ובו מחירי כל המוצרים באתר יופחתו באופן הדרגתי כאשר ההנחה המקסימלית על תהיה 50% הנחה. ההנחות ינתנו ברמת המזהה הייחודי כך לדוגמה מוצר מסויים במידה/צבע X עשוי להיות במחיר א' ואותו מוצר במידה/צבע Y עשוי להיות במחיר ב'
 • בעבור כל הזמנה שתכנס חברת מודיבודי ישראל מודיעה שתתרום זוג תחתונים לנשים בכוחות הביטחון ולמפונות מהישובים ברשימת הישובים המפונים של רשות האוכלוסין מלבד הערים הגדולות שלא פונו במלואן (אשקלון, אופקים, שדרות, נתיבות, מטולה, שלומי, קריית שמונה). 
 • חלוקת התרומות של מודיבודי מתנהלת מתוך המחסנים שלה ומגובה בעמותה המארחת "סולמות", בעזרת מתנדבות וצוות מודיבודי ישראל. ישנו טופס שבו ניתן לפנות לבקשה לתרומה. המתנדבות והצוות מנהלות את הפניות לטופס. הפניות יענו לפי התור. יתאפשר שינוע לפונות ללא הבטחה של דד ליין טיפול בפנייה. ייתכן שינוע לאחר כמה ימים ואף שבועות מיום קבלת הפניה (מתוך רצון לייעל ולאחד שינועים). בנוסף בשלב התרומות המתקדם ייתכנו חוסרים במידות מסויימות. מצב החוסרים עדכני ליום המענה לפניה.
 • המבצע יתקיים אך ורק באתר מודיבודי ישראל (www.modibodi.co.il) ולא בשום מקום אחר שבו נמכרים המוצרים של חברת מודיבודי ישראל בע"מ

 

4.     תנאי המבצע

 • לחברת מודיבודי ישראל בע"מ הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיקו ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או להאריך את תקופת המבצע, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש, וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.
 • המבצע הינו עד גמר המלאי או עד סיום תקופת המבצע, המוקדם מביניהם.
 • המבצע הינו ממחיר מלא של המוצרים, ללא כפל מבצעים וללא הטבות/הנחות 
 • במבצע ישתתפו כל הקטגוריות המופיעות באתר מודיבודי ישראל
 • לא יכללו במבצע - גיפט קארד ומארזים
 • זמני המשלוח בתקופת המבצע עשויים להתעכב לאור העומסים על חברות השילוח בחודש נובמבר.


5.    שונות

 • אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.
 • תקנון זה מגבש את מכלול הזכויות והחובות בנוגע למבצע. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל פה על ידי חברת מודיבודי ישראל בע"מ או מי מטעמה בקשר עם המבצע, ובכלל זה כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה, בכל אמצעי תקשורת, יגברו הוראות תקנון זה בלבד. 
 • למען הסר ספק יובהר כי חברת מודיבודי ישראל בע"מ או מי מטעמה לא יחויבו בכל מקרה על ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בעל פה או בכתב של עובדי חברת מודיבודי ישראל בע"מ או כל אחר מטעמה, וכן גם לא על ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים, אלא אך ורק על פי האמור במפורש בתקנון זה. 
 • חברת מודיבודי ישראל בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את המבצע כולו או חלק/ים ממנו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.