דילוג לתוכן

תקנון משחק "גלגל המזל" באתר מודיבודי

הזכיה הינה אישית וחד פעמית. את הזכייה תוכל לממש בחנות מודיבודי רק הזוכה עם הפרטים שמילאה בטופס. הקוד שקיבלה תקף לרכישה בודדת עד 7 ימים מיום הזכיה

ההשתתפות במשחק היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפות והמשתתפים בהגרלה. מודבודי ישראל ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בהגרלה בגין השתתפות במשחק

מודיבודי ישראל אינה אחראית לפעילות התקינה של רשתות הטלפון ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות כלשהי לניתוקים ו/או להפסקות ו/או להפרעות ו/או לכשל טכני ו/או לכל נזק ו/או ההוצאה ו/או הפסד וכד´ אשר ייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותו או חוסר יכולתו הטכנית להשתתף בהגרלה

משתתפת או משתתף שנרשמו למשחק, מתחייבים לשפות את מודיבודי ישראל או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפרו במישרין או בעקיפין את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון זה

הוראות התקנון תגברנה על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר המשחק

מודיבודי ישראל רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת, כל שינוי יחייב מרגע פרסומו 

ההסתברויות לזכייה בפרסים השונים נקבעה מראש על ידי מודיבודי ישראל והן להלן:

1.45% - ההסתברות לזכיה ב 25% הנחה על הקולקציה הקלאסית

1.45% - ההסתברות לזכיה ב 20% הנחה על הקולקציה הסקסית

7.25% - ההסתברות לזכיה ב50₪ מתנה לקניה האתר

14.49%- ההסתברות לזכיה ב40₪ מתנה לקניה באתר

28.99% - ההסתברות לזכיה ב15% הנחה על כל האתר

46.38% - ההסתברות לזכיה ב10% הנחה על כל האתר


מודיבודי תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להוריד לתקופה או לחלוטין את מחשק "גלגל המזל" מהאתר ללא הודעה מראש

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד מודיבודי, בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בהגרלה זו היא שנה ממועד סיומה.

המשתתפת והמשתתף מצהירים כי קראו את התקנון, כי הבין את הוראותיו והם מקבלים על עצמם את כל תנאי המשחק כמפורט בתקנון.

המשתתפים מצהירים כי ידוע להם ומוסכם עליהם שמודיבודי ישראל תוכל לעשות שימוש בפרטים המזהים שמסרו בטופס לצורכי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, מידע שיווקי וכד´. במידה והמשתתף אינו מעוניין בכל, עליו להודיע על כך בכתב למודיבודי ישראל בע"מ.

כול מחלוקת בנוגע לתקנון, פרשנותו ו/או יישומו יוכרעו על ידי גורם מפשר או עורך דין שימונה על ידי מודיבודי ישראל בלבד

רגל חגיגות יום הולדת למותג, החל מ-23/02/22 תקיים חברת מודיבודי ישראל בע"מ באתר בחברה (modibodi.co.il) משחק "גלגל המזל". ההשתתפות והאופן בו ייערך המשחק הינם בהתאם לתנאים כמפורט בתקנון זה, 


מי יכולה להשתתף?

כל אשה או איש. חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי אינם רשאים להשתתף במשחק זה.


כיצד משתתפות?

עם הכניסה לאתר modibodi.co.il בתאריכי המשחק יעלה מסך ובו הצעה לגלגל את "גלגל המזל" ולזכות בפרסים שונים

לאחר מילוי פרטים בטופס קצר (שם/משפחה/מייל) הכפתור יהפוך ללחיץ, ובלחיצה יסתובב הגלגל

הגלגל ייעצר והמחוג יורה על הפרס 

בעמוד הבא יתקבל קוד קופון בעזרתו תוכל המשתתפת לממש את הפרס באתר מודיבודי

הקוד יועבר גם באמצעות מייל לכתובת שהוזנה