דילוג לתוכן

תקנון השתתפות בהגרלת מועדון לקוחות באתר מודיבודי

כללי -

 1. הזכיה הינה אישית וחד פעמית. את הזכייה תוכל לממש בחנות מודיבודי רק הזוכה עם הפרטים שמילאה בטופס. הקוד שתקבל הזוכה יהיה תקף ל-14 יום.
 2. ההשתתפות בהגרלה היא על אחריותן הבלעדית של המשתתפות בהגרלה. מודיבודי ישראל ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפות בהגרלה בגין השתתפות בה.
 3. מודיבודי ישראל אינה אחראית לפעילות התקינה של רשתות הטלפון ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא תישא באחריות כלשהי לניתוקים ו/או להפסקות ו/או להפרעות ו/או לכשל טכני ו/או לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד וכד´ אשר ייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותו או חוסר יכולתו הטכנית להשתתף בהגרלה
 4. משתתפת שנרשמה להגרלה, מתחייבת לשפות את מודיבודי ישראל או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפרו במישרין או בעקיפין את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון זה
 5. הוראות התקנון תגברנה על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר ההגרלה.
 6. מודיבודי ישראל רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת, כל שינוי יחייב מרגע פרסומו.
 7. מודיבודי תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להוריד לתקופה או לחלוטין את ההגרלה מהפרסומים ללא הודעה מראש.
 8. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד מודיבודי, בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בהגרלה זו היא שנה ממועד סיומה.
 9. המשתתפות  מצהירות כי קראו את התקנון, כי הבין את הוראותיו והן מקבלות על עצמן את כל תנאי ההגרלה כמפורט בתקנון.
 10. המשתתפות מצהירות כי ידוע להן ומוסכם עליהן שמודיבודי ישראל תוכל לעשות שימוש בפרטים המזהים שמסרו בטופס לצורכי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, מידע שיווקי וכד´. במידה והמשתתפת אינה מעוניינת, עליה להודיע על כך בכתב למודיבודי ישראל בע"מ.
 11. כול מחלוקת בנוגע לתקנון, פרשנותו ו/או יישומו יוכרעו על ידי גורם מפשר או עורך דין שימונה על ידי מודיבודי ישראל בלבד.

**התקנון כתוב בלשון נקבה אך פונה לכל המינים

 

לשם צירוף חברות חדשות למועדון הלקוחות של חברת מודיבודי ישראל בע"מ,
חברת מודיבודי ישראל בע"מ תקיים הגרלה של מארז תחתוני ווסת לכל מי שתירשםלמועדון הלקוחות דרך הקמפיין המפורסם בין התאריכים ה-
01/06/22 ועד ל-15/07/22.
ההשתתפות והאופן בו תיערך ההגרלה הינם בהתאם לתנאים כמפורט בתקנון זה.

תאריך ההגרלה נתון להחלטת מודיבודי ישראל בע"מ ועשוי להשתנות על פי צורך.

 

מי יכולה להשתתף?

כל אשה או איש. חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כלגוף שאיננו אדם פרטי אינם רשאים להשתתף בהגרלה.

 

כיצד משתתפות?

 1. ממלאות בטופס המודעה את פרטי הלקוחה - מייל וטלפון ונכנסות להגרלה אוטומטית.
 2. לאחר מילוי פרטים בטופס קצר (שם/משפחה/מייל/טלפון) הכפתור יהפוךללחיץ, ובלחיצה את שולחת את הפרטים ונכנסת להגרלה.
 3. ההגרלה תעשה בנוכחות עו"ד ולפי כל הכללים והתקנות הקבועות בחוק.
 4. בתום ההגרלה, חברת מודיבודי תעדכן את הזוכה ותשלח לה לתיבת המיילשאיתה נרשמה שובר לרכישה בחנות.