תקנון הגרלת אינסטגרם 27/12/2020-31/12/2020

תקנון הגרלה

 • בין התאריכים 27/12/21- 31/12/21 תערוך מודיבודי ישראל בע"מ, ח.פ. 516220365, מרח' האלונים 7, בית יצחק ,הגרלה שתפורט בתקנון הבא.

הוראות כלליות

 1. הגדרות

 • למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

 • "החברה ו/או מודיבודי" – חב' מודיבודי ישראל בע"מ, ח.פ. 516220365, מרח' האלונים 7, בית יצחק.

א. "הוראות ההגרלה"- ההוראות המופיעות בתקנון זה לפי העניין.

ב. "משתתפת בהגרלה" - משתתפת בהגרלה היא העומדת בתנאי ההשתתפות המנויים בסעיף 4 שלהלן. 

ג.  "הפרסום" - ב01/01/21 יפורסם שם הזוכה בהגרלה

ד.  "ההגרלה" – מבצע קידום ושיווק ברשתות החברתיות ובאתר שיערך בין התאריכים27/12/21- 31/12/21 

 • "הפרס״: חבילת שי הכוללת שלושה זוגות תחתונים מהמגוון של מודיבודי לבחירת הזוכה + כרית חימום + מארז עם ארבעה כדורי בליס בולס טבעוניים.

 • "זוכה בפרס" - משתתפת חוקית במבצע, אשר עונה על התנאים בפוסט ההגרלה באינסטגרם, ששמה עלה בהגרלה.

 • "ועדת ההגרלה" – ועדת ההגרלה הכוללת את נציג עורך ההגרלה ו/או נציג/ה/ עוזר/ת לעורך ההגרלה.

 • "עורך ההגרלה" – החברה, ונציגה, איתמר נבו, ו/או מי מטעמם".

 • מפקח על ההגרלה"- עו"ד ארנון נגר, ו/או מי מטעמם".

 • "מוקד המבצע"- מוקד המבצע שבו ימצא התקנון ושאליו ניתן להתקשר לברורים ושאלות בטלפון 0508289546 ואשר מענו במשרדי החברה האלונים 7 בית יצחק, כאשר שעות פעילות עורך ההגרלה הן בימים א'-ה' בין השעות 9:00-16:00.

 • "תקופת המבצע" - התקופה האמורה בסעיף 2 שלהלן.

 

 

 1. תקופת המבצע

 • המבצע, אשר הפרסום הראשון עליו יהיה בחשבון האינסטגרם של החברה, ייערך בין התאריכים
  27/12/21- 31/12/21 

 1. התנאים להשתתפות בהגרלה ולזכייה בפרס:

 • ההשתתפות בהגרלה מותרת לאזרחי מדינת ישראל ו/או מי שהינו תושב קבע ו/או תושב ארעי ו/או בעל אשרת עולה או תעודת עולה, כמשמעותם בחוק הכניסה לישראל התשי"ב - 1952, לרבות תושבי השטחים, ולרבות בעלי דרכון דיפלומטי ו/או בעלי דרכון שירות, כמשמעותם בצו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ), התשמ"ח – 1988, ולאלה בלבד. 

 • כל משתתפת אשר תעמוד בתנאי ההגרלה תיכנס להגרלה.

                

 1. ההגרלה

 • ההגרלה תיערך בסיום התחרות, בנוכחות ועדת ההגרלה ובה תתברר זהותו של הזוכה.

 • מוקד המבצע ינסה ליצור קשר עם הזוכה בפרס, באמצעות התקשרות לפרטים שהותיר ברשתות החברתיות. ואולם, במידה ולא ייווצר עמו קשר תוך 72 שעות ממועד עריכת ההגרלה ו/או הזוכה אינו עומד בתנאי ההשתתפות בהגרלה כאמור בס'4 ובפוסט ההגרלה באינסטגרם/בפייסבוק, תיפסל הזוכה ולא תהיה לה זכות או טענה כלשהי כלפי עורך ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם.

 • נפסלה הזוכה כאמור בסעיף קטן זה יחולו ההוראות הבאות: במידה ומועמדת לזכייה לא אותר ו/או נפסלה ו/או בוטלה זכות השתתפותה בהגרלה, תיערך הגרלה מחודשת.

 • הפרס יימסר לזוכה באמצעות שליח מטעם חברת השליחויות שעמה משלחת מודיבודי ללקוחותיה. 

 • לאחר שייווצר קשר עם הזוכה, תזכה המשתתפת בפרס על פי האמור בתקנון זה לעיל. הזוכה תקבל הודעה מיידית על זכייתה.

 • מובהר בזאת, כי משתתפת זכאית לזכות בפרס אחד בלבד בהגרלה / במבצע.

 • פרסום פרטי הזוכה בפרס כאמור הינו תנאי יסודי והכרחי לזכות לקבלת הפרס.

 

 1. פירוט הפרס

 • הפרס לזוכה בהגרלה שתתקיים כאמור לעיל: חבילת שי הכוללת שלושה זוגות תחתונים מהמגוון של מודיבודי לבחירת הזוכה + כרית חימום + מארז עם ארבעה כדורי בליס בולס טבעוניים.

 • הפרס הנו קבוע ואינו ניתן להחלפה, כך גם אין אפשרות להמיר את הפרס בכל דרך שהיא.

 • הזכייה במבצע הנה אישית ולא ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה. 

 

 

 1. שונות

 • כל האמור בלשון נקבה מתכוון גם לזכר

 • עורך ההגרלה רשאי להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכי הגרלה, פרס וזכייה, צורת החלוקה של הפרס ובלבד שיעשה זאת עד 7 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.

 • תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

 • אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס ואופן מסירתו בכל אופן שהוא.

 • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע וההגרלה, לרבות בעיתונים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

 • למען הסר ספק יובהר, כי עורך המבצע יחויב אך ורק ע"פ האמור בתקנון זה, והוראותיו תגברנה על כל מצג ו/או הוראה אחרת כלשהי, בעל-פה או בכתב.

 • ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורך ההגרלה ועובדיו כולל עוזר לעורך ההגרלה, על המפקח על ההגרלה, עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהן ובני משפחותיהם. 

בסעיף זה, "בן משפחה": בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

 
רכיב טקסט. לעריכת הרכיב ולשינוי הטקסט לחצו כאן
x

#{title}

#{text}

#{price}